برچسب: قیمت منبت کاری

منبت های چوبی

منبت به هنر کنده کاری نقوش روی چوب های مختلف می گویند و ویژگی اصلی منبت برجستگی نقش های روی چوب است و شامل سرستون ها، …

×

ارتباط آنلاین با پشتیلانی آکو چوب

×